Sunday, August 16, 2009

BaMisaadah (In the Restaurant)

See also shirim-ve-tehillim-poems-and-psalms

אני משכיב את בני
ויום אחד הוא ישכיב אותי

ברוך המקום
ברוך הוא
ברוך שאמר
והיה העולם
ברוך במזיד
ברוך בשוגג
ברוך הרוצח
וברוך הנרצח
ברוך הפין
וברוך הנרתיק
ברוך המברך
וברוך המקלל
ברוך המקום
ברוך הואיש אנשים שנכנסים אל הים
כמו אל מאהב חדש
יש אנשים שנכנסים אל הים
כמו אל מאהב ישן
יש כאילו שספק נכנסים
ספק בורחים
ויש שאינם נכנסים בכללהלהבה חולבת
את החיים מהעץ

ככל שתרצה
וככל שלא תרצה
אני יודע שיש משהו אחר
משהו גדול, משהו בהיר
צומך בקרבי
כמו אש
ואוור

בלי סיבה
במסעדה
תקפה אותי
עצבות חדה
הילדים נהנו
הלקוחות לעסו
ואני לא ידעתי
מה פשר התהום
שלתוכו
צללתי
גם כי אלך
בנרתיק הצלמוות
היא תוליכיני
אל אצטדיון האפשרויות
כי עוד לא נגמלתי משדי נשים
שהן שדי החיים
של אל שדי
האתגר העיקרי
של המהגר לעולם הזה
הוא למצוא נקודת אחיזה
ואם לא כן
להשלים עם הרחיפה
הבית ריק
המקרר מפמזם לו
דמעות של שלווה
זולגות על לחיי
בישראל
אפילו הפרות מפגינות
עם שלטים וכרוזים:
"דם הפרות הפקר" ו"דם הפרות אינו הפקר"
אבל בין כה וכה
עדיין הופכים אותם
למעילי עור ונעליים
וקציצות בשר

קטעי מחשבה:
איזה גוף פצצה
מצאו את עצמם
בדרך לשם
ללא חזרה
ללא תקנה

שלום אני כאן
תלטפי אותי שם
מתחת לאף
ומעבר לבלף

אוניה וים
אני פה, אבא שם
"אבינו שבא...
ואנו למטה

מילים אותי
שותפות, תשמעי
מלטפות הגלים
כבר להם אין מילים

ברכות הים
וברכות השדה
ברכות מבטך
הצנוע ויפה

שלום אני כאן
תלטפי אותי שם
מתחת לאף
ומעבר לבלף

שותפות אותי
מילים, תשמעי
הגלים מלטפים
כבר להם אין מיליםעל חוף הגאולה
נפנפתי שלום
לכל מילותי
כמו מי שנפרד
מכל מי שאהב ואהבוני
ביום אחד


במקום ללכת לבית הכנסת להתפלל
אנחנו הולכים לים כדי להתפעל
השמש מכה בי, מרדים את המחשבות
לזמן קצר את עצמי אני מפסיק לענותאני מריח את השקט הגדול
שעליו דיבר שלומו:
"כי עזה ממוות
האהבה
מים רבים לא יכלו לכבותה
ונהרות לא ישטפוה"
אני פושט את גופי
ונשאר בביתלפעמים
שאני יושב
עם הגאווה המוצנית שלי
והשקט המתנשא שלי
והמחשבות המפוחדות שלי
על "פוחזים וריקים"
וסלידתי מהאנושות
שצורכים והורסים והורסים וצורכים
אז אני מאחל לעצמי
לראות מעבר לשברירות שלי
אל עבר החלק האיתן שבי

bli sibah

bamisa'dah
takfa oti
atzvut chada
hayeladim nehenu
ha'anashim laasu
hachatichot flirtetu
veani lo yadati
ma pesher hatehom
she letocho tzallati

(For no reason apparent
in the eatery
a sudden sadness
settled on me
the children enjoyed
the customers gnawed
and I did not find
a hypothyses
why I fell
into the abyss)

migodel htza'ar vehake'ev hitchalti leechol

ani chash tarchish shemitrachesh belachash
bishnat tab"ach hatabach asah tevach bamitbach, asa mitvach im hakemach, aval miyad shachach, veafilu lenakot, lo tarach.


אני זן נדיר
צפור משונה

דובר אנגלית

שיושב בארצות הגולה

וכותב בעברית

האם חלק משירי

ראויים לפירסום?
איזה שאלה
קום בן אדם
להוציא אותםYou must work
until your legs and arms and toes and nose
and brains and
heart
fall by the wayside / fall off

No comments: